Sản phẩm

SecureAge Management Server

Máy chủ quản lý SecureAge_Management_Server đem đến khả năng kiểm soát và quản lý tập trung các sản phẩm trong bộ phần mềm bảo mật SecureAge, như SecureageEmail, SecureageData, SMS giúp quản trị viên CNTT sắp xếp hợp lý, giảm đáng kể thời gian quản lý các chính sách và cấu hình an ninh khi triển khai nhiều SecureAge trong công ty.